De spoorwegovergang Kapellaan in Boxtel blijft open.

Harry Benschop is vrijwilliger bij Wandelnet is heeft zich ingezet voor openstelling van de Kapellaan in Boxtel

De spoorwegovergang Kapellaan in Boxtel blijft open. Dankzij de inzet van vrijwilligers van Wandelnet. Hoe ze dat deden? Harry Benschop, een van de vrijwilligers, geeft een kijkje in de keuken.

Een nieuwe weg 
De overweg Kapellaan, ten westen van Boxtel, biedt wandelaars, fietsers en paardrijders een aantrekkelijke manier om het buitengebied te bereiken. Een oud akkercomplex met prachtige zandpaden. Maar de overweg dreigde te verdwijnen. In 2013 presenteerde de gemeente Boxtel een ontwerp bestemmingsplan met een nieuwe verbindingsweg van Boxtel-West, over het spoor richting Tongeren. Hierdoor werd de spooroverweg Kapellaan overbodig volgens de gemeente. ProRail stelde vervolgens voor om de overweg op te heffen. Iedereen kon toch via de nieuwe verbindingsweg het spoor over?

Een gezamenlijke zienswijze 
Wandelnet vond het een slecht plan. Wie fietst of wandelt er graag langs een doorgaande verbindingsweg? Hoe sluit dat aan op de wandel- en fietspaden? De overgang Kapellaan moest volgens Wandelnet blijven. Om het buitengebied met haar kenmerkende oude zandpaden te kunnen bereiken. Harry Benschop: 'Die zandpaden bewaar je het beste door ze in functie te houden, door ze te gebruiken. Ze moeten niet doodlopen op een weg of het spoor'. Wandelnet schreef samen met de Fietsersbond en de Hippische Bond een reactie op het ontwerp bestemmingsplan.

'Je moet je bezwaren goed onder woorden weten te brengen en je moet ook vasthoudend zijn', zegt Harry Benschop, 'je verhaal overtuigend blijven vertellen, op raadsvergaderingen, tijdens overleg met ambtenaren en in contacten met andere organisaties'.

Samen sta je sterker 
De drie organisaties waren elkaar al eerder tegengekomen. 'In 2008 bij de sluiting van de spoorwegovergang Bakhuisdreef, niet zo ver van de Kapellaan' zegt Harry Benschop. 'Hierdoor bleef de overgang Kapellaan over voor het langzame verkeer. Er was discussie over het asfalteren van het pad; wandelaars en paardrijders wilden dat niet, maar fietsers wel. Het zorgde voor onderlinge spanningen'. Maar toen in 2013 ook de overgang Kapellaan dreigde te verdwijnen, besloten de drie partijen een gezamenlijk front te vormen en verder samen de strijd aan te gaan.

Er werden concrete afspraken gemaakt. Wandelnet werd de formele penvoerder. Officiële brieven, reacties en zienswijzen zouden allemaal vanuit Amersfoort worden verstuurd. De Fietsersbond werd de contactpersoon voor de plaatselijke politiek. 'Het was belangrijk om lokaal iemand te hebben die namens de drie organisaties vergaderingen kon bijwonen en contacten kon onderhouden. Er was veel onderling contact', zegt Harry, 'we hielpen elkaar met formuleringen en namen elkaars standpunten mee'.  

Het proces 
De aanpak werkte. De zienswijze vond weerklank, zowel bij raadsleden als bij ambtenaren. Er werd geluisterd en meegedacht. Het was voor de gemeente aanleiding om nader onderzoek te laten doen naar het belang van de overweg voor het langzame verkeer. De gevolgen werden in kaart gebracht. En dat had effect. Op basis van het rapport besloot de gemeenteraad dit voorjaar om het ontwerp bestemmingsplan aan te passen. De overweg Kapellaan blijft nu een overweg voor langzaam verkeer. Ze zal opnieuw en veiliger worden vormgegeven. En in het buitengebied dat je via de overweg bereikt, komen nieuwe verbinden tussen bestaande paden om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor fietsers, wandelaars en paardrijders. De paden blijven zandpaden om het oude cultuur landschap te behouden.

Harry Benschop is erg blij met het eindresultaat. Wat achteraf gezien de belangrijkste ingrediënten waren? 'Lokale kennis, vasthoudendheid en samenwerking', zegt hij. 'En goede contacten met de lokale politiek. Want daar nam men het besluit tot nader onderzoek. Het is dus belangrijk om de contacten met de plaatselijke politiek te blijven onderhouden. Je weet maar nooit wanneer je ze nodig hebt'.

Kapelweg Bxtel

 

 

 

 

 

 

Britta Schmidt

Steun ons