"Die ene passage is essentieel"

Han van der Voet is al jaren vrijwillig beleidsmedewerker van Wandelnet. "Ik zie tijdens mijn wandelingen zo veel voorbeelden van routes, vaak historische wegen en paden, die zijn doorgesneden”. Sommigen genieten tijdens hun wandeling van bijzondere planten of mooie uitzichten. Dat doet Han ook, maar hij heeft een zesde zintuig voor omgevingsplanning.

Schooljeugd

Daar waar anderen een doodlopende weg zien, ziet hij hoe het vroeger was en waardoor de afsluiting is veroorzaakt. De barrièrewerking door wegen en spoorlijnen is een hot item. Wandelnet werkt daarbij samen met het Landelijk Fietsplatform en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. Han: "Maar de meeste situaties moet je nog veel breder oppakken. De afsluiting van een overweg of een pad is niet alleen vervelend voor een recreant, maar vaak net zo belangrijk voor de jeugd die naar school fietst."

De moeite waard

Om barrièrewerking tegen te gaan en oplossingen te bedenken voor bestaande hindernissen, helpt het als de overheid -rijk, provincies, gemeenten- daar waarde aan hecht. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is hierover een passage opgenomen:

'Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden om te zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing. Bij de aanleg en aanpassing van infrastructuur heeft het Rijk een medeverantwoordelijkheid voor het zo veel mogelijk in stand houden en verbeteren van kruisende fiets- en wandelroutes' (pag. 43).

Han glimt als hij ziet dat de structuurvisie hier aandacht aan schenkt. Het zijn van die successen die het werk als vrijwilliger de moeite waard maken. “Om versnippering van de wegen en paden voor het langzame verkeer te voorkomen zouden rijk, provincies en gemeenten veel beter met de belangenorganisaties moeten samenwerken”.

Steun ons