Giften en schenkingen aan Wandelnet

Naast het donateurschap kunt u Wandelnet steunen door een gift of eenmalige schenking. Maar er zijn nog meer mogelijkheden voor giften of schenkingen aan Wandelnet. 

U kunt uw donatie overmaken op rekening NL92INGB0004205157 t.n.v. Stichting Wandelnet. (o.v.v donatie 2018). Of betalen via automatische incasso; makkelijker voor u en minder administratieve lasten voor ons. Ga dan naar www.wandelnet.nl/donateurschap. Wilt u Wandelnet steunen en tegelijkertijd profiteren van maximaal belastingvoordeel? Zet uw gift dan om in een periodieke schenking, de zgn. periodieke gift in geld.

Overeenkomst periodieke gift in geld

Bij Wandelnet kunt u uw periodieke gift vastleggen. Dit is een schenking met een looptijd van 5 jaar of langer. U schenkt dan jaarlijks, gedurende 5 jaar (of langer) een vast bedrag aan Wandelnet. Wat betreft uw belastingsvoordeel: met een periodieke schenking is uw gift voleldig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Een periodieke schenking hoeft niet meer vastgelegd te worden in een notariële akte. Een schriftelijke overeenkomst (schenkingsovereenkomst) tussen u en Wandelnet waarin de voorwaarden staan vermeld is voldoende.

Download hier het formulier voor een periodieke schenking: de overeenkomst Periodieke gift in geld.

Heeft u nog vragen neem dan contact op met Henk van Geerenstein of kijk op de website van de Belastingdienst.

Maak van uw afscheid een nieuw begin

Nalaten
Als u het een plezierige gedachte vindt dat na uw leven de toegankelijkheid en veelzijdigheid van wandelroutes in Nederland gewaarborgd blijft, denk dan aan Wandelnet als u een testament laat maken. U kunt Wandelnet benoemen tot mede-erfgenaam naast bijvoorbeeld familieleden, vrienden en andere instellingen of organisaties. Wandelnet krijgt hiermee recht op een deel van uw nalatenschap. Dit heet een erfstelling.

Legaat
U kunt ook een bepaald geldbedrag, een huis, een stuk land of een waardevol schilderij uit uw erfenis nalaten. Dit heet een legaat. De overheid is van mening dat inkomsten uit nalatenschappen van groot belang zijn voor goede doelen. Daarom heeft zij successierechten afgeschaft voor organisaties die onder de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) vallen. Uw nalatenschap komt daardoor voor 100% ten goede aan Wandelnet!
Heeft u vragen over schenken en nalaten aan Wandelnet neem dan contact op met Henk van Geerenstein. Ook de notaris kan u meer vertellen.

Terug naar informatie over donateurschap

Steun ons