Inhoudsopgave

Inhoudsopgave CROW-publicatie nr. 299: Barrièrewerking van lijninfrastructuur.

Samenvatting

Inleiding

1 Barrièreproblematiek

1.1 Verkeerskundige en ruimtelijke ontwikkelingen
1.2 Spanningsveld tussen netwerken
1.3 Beleid
1.4 In de praktijk

2 Oorzaken en gevolgen van barrièrewerking

2.1 Oorzaken van barrièrewerking
2.2 Gevolgen van barrièrewerking
2.3 Barrièrewerking is deels subjectief en individueel

3 Verkeerveiligheidsbeleid en barrières

3.1 Wegencategorisering
3.2 Vergroten van barrièrewerking
3.3 Verbeteren veiligheid overwegen

4 Typen infrastructurele barrières, checklist en afwegingsschema

4.1 Indeling in typen barrières
4.2 Grootste barrières
4.3 Checklist en afwegingsschema voor infrastructurele barrières

5 Mate van barrièrewerking

5.1 Passagebehoefte
5.2 Doorsnijding van routes
5.3 Passeerbaarheid

6 Voorkomen en oplossen van barrières

6.1 Samenhangend netwerk
6.2 Opheffen of wegnemen barrière
6.3 Ondertunnelen of overbruggen
6.4 Passage van wegen
6.5 Passage van spoorwegen
6.6 Passage van waterwegen
6.7 Handreikingen voor voorkomen barrières
6.8 Handreikingen voor verzachten van barrières

7 Betrokken actoren

7.1 Overheid
7.2 Belangenorganisaties en gebruikers langzaamverkeersnetwerk
7.3 Procedures

Literatuur en websites

Steun ons