Verboden over te steken

Autosnelwegen beperken de mogelijkheden om te wandelen. Ze hebben al vele wandelverbindingen stukgemaakt. De aanleg van nieuwe wegen, maar vooral het ‘opwaarderen’ van bestaande wegen maakt de infrastructuur voor wandelaars, fietsers en ruiters kapot.

Soorten wegen

Verkeerskundig gezien zijn er vier categorieën van wegen:

A stroomwegen (‘autosnelweg’ en ‘autoweg’ waar je 120 km/u of 100 km/u mag rijden)

B gebiedsontsluitingswegen (‘provinciale weg’ en ‘N-weg’ waar je 80 km/u mag rijden)

C erftoegangswegen (plattelandsweg waar het verkeer maximaal 60 km/u mag rijden)

 

 

 

 

D paden (voet- en fietspaden, kades, dijken, etc.)

Stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen zijn uitsluitend bedoeld voor gemotoriseerd snelverkeer.

Paden zijn uitsluitend bedoeld voor langzaam verkeer.

De erftoegangswegen zijn zowel voor gemotoriseerd als ongemotoriseerd verkeer. Daar gebruiken auto’s, landbouwvoertuigen, fietsers en wandelaars dus dezelfde weg.

 

Omlopen

Waar een pad of een erftoegangsweg een stroomweg of een gebiedsontsluitingsweg kruist, ontstaat een barrière voor het langzaam verkeer. De kans dat je moet omlopen is groot. Daarmee wordt het netwerk van wandelroutes grofmaziger. En als je als wandelaar te ver om moet lopen, beperkt dat je mogelijkheden om een wandeling te maken.

Het CROW, kennisplatform voor o.a. infrastructuur, hanteert voor het netwerk voor langzaam verkeer de volgende richtlijnen:
•    binnen de bebouwde kom mag een omweg niet meer dan 500 meter zijn;
•    aan de stads- of dorpsrand mag een omweg niet meer dan 1.000 meter zijn;
•    buiten de bebouwde kom mag een omweg niet meer dan 1.500 meter zijn.

De mogelijkheden in beeld

Je kunt een weg als wandelaar op verschillende manieren kruisen:
-    Ongelijkvloers met een brug of door een tunnel
-    Gelijkvloers, oversteken bij een rotonde al of niet met hulp van stoplichten

 

 

 

 

Wandelnet adviseert

Wandelnet is graag in een vroeg stadium betrokken bij de realisatie of opwaardering van wegen. Juist in de conceptfase zijn creatieve oplossingen mogelijk die niet kostbaar hoeven te zijn. Een simpele taludtrap, een goed ingerichte oversteek in twee delen of een berm die geschikt is gemaakt voor wandelaars kunnen de barrière voor wandelaars acceptabel maken.
Natuurlijk stellen we graag de informatie uit onze routedatabank beschikbaar om de beste oplossingen te zoeken voor onze nationale routestructuur van Lange-Afstand-Wandelpaden en Streekpaden.

Steun ons