Pluim voor aanpak A15!

24 februari 2014

Het projectbureau ViA15 is belast met de nieuwe snelweg-verbinding tussen de A15 en de A12/A18 in Gelderland. Wandelnet is daar bij betrokken, omdat de kruisingen voor wandelaars soms in het geding zijn. Vrijwilligers van het Wandelnet Overleg Gelderland (WOG) denken mee tijdens de zogenaamde inloopbijeenkomsten. Onlangs is het voorlopig ontwerp van het gekozen tracé gepresenteerd.

Negatieve ervaringen bij de A18...

Bij de plannen van de A18 gaan veel verbindingen voor wandelaars verloren. Maar liefst tweederde van de bestaande kruisingen verdwijnt. De inbreng van Wandelnet heeft hier helaas niet geleid tot aanpassing van de plannen.

...maar positief bij de A15

Hoe anders is dat bij de A15! Daar kunnen we vaststellen dat het projectbureau rekening houdt met de wandelaar. De Trajectnota/MER (juli 2011) zag er al hoopvol uit. Daarin staat een speciale paragraaf (5.8.2) over het effect van “beïnvloeding routenetwerken”:

“In het plangebied ligt een aantal lange afstand wandelroutes (LAW’s) en lange afstand fietsroutes (LF’s). Tevens zijn er belangrijke rondgaande wandel- en fietsroutes aanwezig. De LF- en LAW-routes vormen onderdeel van het landelijke routenetwerk en hebben een hoge recreatieve belevingswaarde, mede in relatie met de omringende natuur en landschap en aanwezige cultuurhistorische elementen. Naast lange afstand routes en regionale routes is er in het plangebied sprake van een fijnmazig netwerk van lokale recreatieve routes.”

Gevolgen wandelroutes 

De gevolgen van de aanleg van de A15 op de recreatieve routes en netwerken zijn uitvoerig onderzocht. Voor ieder knelpunt zijn oplossingen voorgesteld. Ook zijn de effecten op sociale aspecten op basis van onder andere de volgende criteria beschreven:

- sociale veiligheid
- visuele hinder en
- barrièrewerking.

Uit het  gepresenteerde voorlopig ontwerp blijkt dat de voorgestelde oplossingen uit de MER zijn ingetekend. Er komt weliswaar een stuk snelweg bij, maar de barrierewerking voor wandelaars door de A15 zal minimaal zijn.

Een pluim!

Deze aanpak en dit tussen-resultaat zorgen voor een pluim voor het projectbureau ViA15, een samenwerkingsverband van Stadsregio Arnhem Nijmegen, provincie Gelderland en Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook een pluim voor de vrijwilligers van het Wandelnet Overleg Gelderland die met hun gebiedskennis en verstand van zaken zich inzetten voor de belangen van alle wandelaars.

Steun ons