Uit de provincie

23 september 2014

Werkt een landelijk geluid bij provinciale verkiezingen? vraagt @Brittawandelt zich via Twitter af. Goeie vraag!

Provinciale staten

Feit is dat Wandelnet een landelijk opererende organisatie is, onder andere verantwoordelijk voor een landelijk routenetwerk. Feit is ook dat de Rijksoverheid de taken voor het landelijk routenetwerk heeft overgeheveld naar de provincies. Kortom: Wandelnet en de provincies hebben wat met elkaar! En dus alle reden om in te spelen op de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015, want Wandelnet heeft de provincies wat te bieden.

Verantwoordelijkheden provincies

In heel veel beleidsthema's kiest de overheid er voor om die op zo laag mogelijk niveau op te pakken. Dus: minder Rijk, meer gemeenten en provincies. Provincies hebben belangrijke taken waar het wandelen betreft: natuurbeheer en -beleving, stimuleren regionale economie, sportbeleid, verantwoordelijk voor infrastructuur en ook thema's als burgerinitiatieven, vestigingsklimaat en gezonde inwoners. Kortom: provincies spelen een belangrijke rol voor een aantrekkelijke wandelomgeving. Ze kunnen randvoorwaarden scheppen, financieren en stimuleren.

Landelijk geluid

Tot zover een landelijk geluid dat past bij iedere provincie. Want alle provincies zouden iets aan wandelen moeten doen. Immers; overal wordt gewandeld! En in dat opzicht doen we niet anders dan de Fietsersbond of bijvoorbeeld NOC-NSF. Ook landelijke organisaties met een landelijke boodschap. Sterker nog; we zoeken elkaar op om zo een krachtiger signaal af te kunnen geven. Geloof het of niet, maar sommige provincies vinden het vanzelfsprekend dat je overal actief naar buiten kunt, maar vergeten het te benoemen. Want zo vanzelfsprekend is het niet, helaas.

Maatwerk

Maar dan... dan komt het maatwerk. Want zo veel is ook duidelijk; iedere provincie is weer anders. Politieke partijen, gedeputeerden, coalitieakkoorden, beleidsspeerpunten, financiële situatie en al wat dies meer zij bij verkiezingen en daarna. Maar nog veel belangrijker; landschappelijke kwaliteiten, bewonersdichtheid, toeristische potentie en beschikbare infrastructuur. Zo kan ook iedere provincie zijn eigen voorwaarden scheppen: barrières wegnemen door autowegen en spoor, uitgangspunten formuleren in de Omgevingswet, stimuleren van sportparticipatie of investeren in toeristische regionale routenetwerken. Maar in de basis is het pleidooi van Wandelnet:
Wandelen in Nederland de plaats geven die het verdient: een goede mogelijkheid om overal te voet op pad te gaan. Omdat wandelen leuk en gezond is en bijdraagt aan economische ontwikkeling en een duurzame samenleving.

Landelijk en provinciaal

En dan hebben we nog de relatie tussen de Rijksoverheid en de provinciale overheid. Idealiter trekken ze samen op waar het wandelen en ons werk betreft. Een landelijk netwerk dat per definitie de provinciegrens overstijgt, vraagt ook om een landelijke aanpak. Daar kunnen we samen met de 12 provincies afspraken over maken. Maar het kan beter, eenvoudiger en efficiënter als het Rijk ook meedeelt in die afspraken. Juist samen zetten we die infrastructuur voor wandelaars beter in de steigers.

Britta

Ik weet niet of het helpt bij het antwoord op Britta's vraag. Het is in ieder geval interessant om vanuit provincieland te horen hoe een landelijk geluid wordt ontvangen. Maar ik ken Britta toevallig een beetje. Zij is één van onze vrijwilligers en provinciaal belangenbehartiger voor de provincie Limburg. Juist haar -en de andere elf- hebben we hard nodig om het landelijk geluid van de juiste vertaling te voorzien naar 'haar' provincie.

http://wandelnet.nl/provinciale-statenverkiezingen-2015

 

 

Ankie
coördinator belangenbehartiging
Wandelnet

Reacties op deze blog:

Inloggen of registreren (gratis) is nodig om een reactie of bericht te kunnen plaatsen.

Er zijn nog geen forumberichten over dit onderwerp.

Steun ons