Wandelen in Gelderse Omgevingsvisie

15 juli 2014

Door middel van een breed gedragen amendement, hebben de Provinciale Staten van Gelderland wandelen een prominente plek gegeven in de nieuwe Omgevingsvisie. Dat is heel belangrijk, want daarmee is er voor het eerst aandacht voor samenhang van padennetwerken.

Zonder pad geen route

Zonder pad geen route, zonder route geen wandelnetwerk, zonder netwerk geen recreatief toeristisch product. Onder deze kernachtige zin heeft Wandelnet Overleg Gelderland (afgekort WOG) in het afgelopen half jaar inbreng geleverd in het (co-creatie)proces naar een nieuwe omgevingsvisie voor de Provincie Gelderland. Het begon met het lezen van de in januari 2014 door Gedeputeerde Staten van de Provincie vastgestelde concepten. Hoewel in de concepten wel sprake was van enige bescherming van het landelijke wandelroutenetwerk, miste Wandelnet structurele aandacht voor samenhang in het netwerk van wegen en paden voor het langzame verkeer. Alleen de fietser was in de concept omgevingsvisie opgenomen en dan nog alleen als vervoersmiddel in utilitaire zin. De voetganger en laat staan de wandelaar ontbrak.

Wandelprovincie nr. 1

Wel was er  in de Omgevingsvisie op prominente wijze aandacht voor het recreatief toeristisch product Gelderland. Doel: streven naar Gelderland wandelprovincie nr. 1.
Van een hoorzitting van Provinciale Staten is gebruik gemaakt om duidelijk te maken dat voor het bereiken van het doel “Gelderland wandelprovincie nr. 1” meer nodig is dan alleen doeltreffende marketing en samenwerking van marktpartijen. De zin: “Zonder pad geen route, zonder route geen wandelnetwerk, zonder netwerk geen wandelprovincie nr. 1”  geeft de mening van het WOG weer. Er is aandacht nodig voor wandelpaden en de samenhang in de netwerken. Hiervoor is het leggen van relaties tussen het provinciale ruimtelijke beleid (leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit), het mobiliteitsbeleid en het beleid met betrekking tot de vrije tijdseconomie nodig. Een regie van de provincie is daarbij onontbeerlijk zo was ons betoog. Wijzigingsteksten voor de concept Omgevingsvisie werden aangeleverd.

Een Stap Vooruit

Het lobby-traject dat door vrijwilligers van Wandelnet is gevoerd, heeft zijn vruchten afgeworpen. De boodschap komt overeen met recente initiatieven vanuit de Tweede Kamer van Paulus Jansen, Sander de Rouwe en Duco Hoogland van respectievelijk SP, CDA en PvdA. Ingrid Hijman van de fractie van de PvdA in de Provinciale Staten van Gelderland nam het voortouw en wist samen met anderen op twee na alle fracties achter een amendement op de Omgevingsvisie te krijgen.

Winstpunten

Belangrijke winstpunten: de voetgangers en meer in het algemeen het langzame verkeer is beter in beeld in het verkeers- en vervoersbeleid, het voornemen om te komen tot wandelroutenetwerken in Gelderland en regie van de Provincie. "We hopen nu niet alleen op een meer samenhangende netwerken van wegen en paden voor het langzame verkeer, maar ook op een betere afstemming van de vele initiatieven voor wandelroutes en op een betere vindbaarheid van de beschikbare mogelijkheden in de toekomst en een zorgvuldig beheer en beleefbaarheid van de grote in Gelderland aanwezige landschappelijke en andere kwaliteiten", aldus vrijwilliger Han van der Voet (voorzitter WOG).

Steun ons