Wandelen in Rijksbeleid

'Wandelen is van iedereen, maar van niemand in het bijzonder'. Met zo veel raakvlakken hoort wandelen thuis bij verschillende beleidsvelden. Of het nu gaat om natuurbeleving, volksgezondheid, economie, sport, ruimtelijke ordening of infrastructuur: ze zijn allemaal relevant voor wandelen.

Initiatiefnota 'een stap vooruit'

Tweede Kamerleden De Rouwe (CDA), Hoogland (PvdA) en Jansen/Smaling (SP) vinden dat er op Rijksniveau meer aandacht moet komen voor wandelen en fietsen. Paulus Jansen: 'de fiets- en wandelinfrastructuur in Nederland is voor fietsen en wandelen best wel goed, maar hij wordt te weinig benut.' In 2014 presenteerden zij hun initiatiefnota die vooral in gaat op punten waar de Rijksoverheid een rol kan of moet spelen. Download de initiatiefnota 'Een Stap Vooruit'. Ook de lijst met feitelijke vragen en antwoorden in de Tweede Kamer is te downloaden.
In januari 2015 is uitgebreid gesproken over de initiatiefnota in het bijzijn van Minister Schultz (van Infrastructuur en Milieu). Naar aanleiding van de behandeling zijn een aantal moties over de initiatiefnota met een meerderheid aangenomen.

Rijkssteun voor Wandelnet

Met een amendement op de begroting IenM voor 2015 heeft de Tweede Kamer een belangrijk besluit genomen. In dat amendement wordt namelijk bepaald dat Wandelnet financiering krijgt van de Rijksoverheid voor haar landelijke taken, uiteraard naast de benodigde provinciale bijdragen.

Omgevingswet

Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt gewerkt aan een integrale Omgevingswet, waarin 60 bestaande wetten worden samengevoegd die gaan over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Als wandelaar ben je onderweg voortdurend ‘onderdeel’ van je omgeving: of je nu in het bos loopt of een ommetje maakt in je eigen woonwijk. Het is belangrijk dat de omgeving aantrekkelijk en toegankelijk is én blijft. Grote ruimtelijke ontwikkelingen kunnen daarop van invloed zijn, zoals woningbouw, uitbreiding industrie of de aanleg van wegen. Wandelnet heeft een position paper over de Omgevingswet opgesteld.

Lees meer over het wandelbelang en de Omgevingswet in ons dossier.

Alles is Gezondheid

In het kader van het Nationaal Preventie Programma 'Alles is Gezondheid' van het Ministerie van VWS ondertekende Wandelnet een zogenaamde 'pledge', een plechtige belofte. Wandelen wordt (terecht!) steeds meer in verband gebracht met gezondheid en bewegen. Thema's die actueel zijn en waar wandelen een belangrijke bijdragen kan leveren: als laagdrempelige vorm van bewegen, maar daarmee ook als middel om kosten op zorg te kunnen besparen.

Natuurbeleid

Het ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het Natuurbeleid op Rijksniveau. Sleutelwoorden vanuit het perspectief van wandelen zijn 'beleving en toegankelijkheid' van natuur. We weten immers dat voor 53% van de wandelaars in Nederland 'natuurbeleving' een belangrijke motivatie is. En de natuur kun je alleen beleven als je er ook 'in' mag.

In de Rijksnatuurvisie 'Natuurlijk verder' van Staatssecretaris Dijksma zijn er gelukkig passages opgenomen waar het de toegankelijkheid van natuur en het belang van routenetwerken betreft.

Actieplan Buitensport

Onder de titel 'Ruimte voor Buitensport' zijn de buitensportbonden in Nederland een samenwerking gestart waarbij ook Wandelnet is aangesloten. Deze brede coalitie wil de buitensport in Nederland stimuleren en zodoende ook bijdragen aan het verhogen van de sportparticipatie. Ten aanzien van een zogenaamde 'buitensport-pas' (betalen voor de natuur) hebben we een position paper Buitensportpas opgesteld.

Natuurschoonwet

In de Natuurschoonwet wordt onder andere de openstelling voor wandelaars op particuliere landgoederen geregeld. Heel belangrijk, want zo kunnen mensen ook genieten van het cultureel erfgoed van Nederland. De Natuurschoonwet wordt geëvalueerd. Wandelnet heeft ideeën over een verdere verbetering van de openstellingsregels.

Visie op de Gastvrijheidssector

Jaarlijks besteden wandelaars 1,8 miljard euro! Daarmee is wandelen ook substantieel van economisch belang. Binnen het beleid van het Ministerie van EZ wordt gewerkt aan een zogenaamde 'visie op de gastvrijheidssector'. Niet onverwacht: routenetwerken spelen daar een belangrijke rol in, zo wordt ook onderschreven door het bedrijfsleven.

Wegenwet

De Wegenwet is een Rijkswet die de openbaarheid van wegen en paden regelt. In een apart dossier over de Wegenwet kun je lezen wat wel en niet wordt geregeld in de wet en waarom herziening van de wet gewenst is.

Steun ons