Zuid-Holland zet in op oprichting routebureau na onderzoek beheer recreatieve routes

16 juli 2018

Onderzoek routebeheer en routebureausIn opdracht van de provincie Zuid-Holland hebben Wandelnet en het Fietsplatform onderzoek gedaan naar routebureaus in Nederland. Directe aanleiding is het versnipperde organisatorische landschap in Zuid-Holland als het gaat om beheer en onderhoud van fiets-, wandel-, vaar- en paardrijroutes en de ontsluiting van het routeaanbod.

Deskresearch, enquête en diepte-interviews

Aan beide organisaties is de vraag gesteld hoe dit beheer en onderhoud en de informatie/promotie in de andere provincies is georganiseerd. Ons onderzoek bestond uit deskresearch, een landelijke enquête onder alle beherende organisaties en daarnaast diepte-interviews met vijf beherende organisaties naar keuze van Zuid-Holland, te weten Recreatieschap Noord-Holland, Recreatieschap Marrekrite in Friesland, Routebureau Veluwe, Routebureau Visit Brabant en het pas opgerichte Routebureau Utrecht.

Eén aanspreekpunt

In het eindrapport hebben we op basis van onze bevindingen Zuid-Holland een advies gegeven. We pleiten onder meer voor één aanspreekpunt voor de gehele provincie die zich bezig houdt met het beheer en onderhoud van de gemarkeerde routes/routenetwerken en met de ontsluiting van dit aanbod. Op lokaal niveau moet het orgaan laagdrempelig contact hebben met de beherende organisaties zoals Staatsbosbeheer. Op landelijk niveau zorgt het ervoor dat de recreant ook vanuit de provincie Zuid-Holland makkelijk kan overstappen op een route naar een andere provincie.

Landelijk kwaliteitsprotocol

Uit het onderzoek bleek bij een groot aantal routebureaus de behoefte aan een landelijk kwaliteitsprotocol voor de verschillende recreatieve routes, om de gebruikers van de routes een basiskwaliteit te kunnen garanderen. Wandelnet en Fietsplatform nemen dit mee in hun contacten met de regionale netwerkpartners en zullen daarbij voorstellen doen voor de uitwerking hiervan.

Mede op basis van de bevindingen in ons eindrapport heeft Gedeputeerde Staten inmiddels de intentie uitgesproken om een routebureau Zuid-Holland op te richten. Voorwaarde is dat er voldoende partijen bereid zijn om mee te werken.

Steun ons